HRAD HUKVALDY – pobočka Muzea Beskyd Frýdek – Místek, příspěvkové organizace
HRAD HUKVALDY – pobočka Muzea Beskyd Frýdek – Místek, příspěvkové organizace
HRAD HUKVALDY – pobočka Muzea Beskyd Frýdek – Místek, příspěvkové organizace
HRAD HUKVALDY – pobočka Muzea Beskyd Frýdek – Místek, příspěvkové organizace
HRAD HUKVALDY – pobočka Muzea Beskyd Frýdek – Místek, příspěvkové organizace
HRAD HUKVALDY – pobočka Muzea Beskyd Frýdek – Místek, příspěvkové organizace
HRAD HUKVALDY – pobočka Muzea Beskyd Frýdek – Místek, příspěvkové organizace
HRAD HUKVALDY – pobočka Muzea Beskyd Frýdek – Místek, příspěvkové organizace
HRAD HUKVALDY – pobočka Muzea Beskyd Frýdek – Místek, příspěvkové organizace
HRAD HUKVALDY – pobočka Muzea Beskyd Frýdek – Místek, příspěvkové organizace
HRAD HUKVALDY – pobočka Muzea Beskyd Frýdek – Místek, příspěvkové organizace
HRAD HUKVALDY – pobočka Muzea Beskyd Frýdek – Místek, příspěvkové organizace
HRAD HUKVALDY – pobočka Muzea Beskyd Frýdek – Místek, příspěvkové organizace


Provozní a návštěvní řád hradu Hukvaldy


Otevírací doba hradu Hukvaldy (návštěvní sezóna)

Hrad Hukvaldy (památkový objekt) je v sezónu (duben – říjen) otevřen i v pondělí, pokud na tento den připadne státní svátek.

Historii a zajímavosti o hradu Hukvaldy včetně otevírací doby, vstupného a programu je možno zjistit na internetových stránkách www.hradhukvaldy.eu a na stránkách Muzea Beskyd Frýdek-Místek příspěvkové organizace www.muzeumbeskyd.com

Hrad Hukvaldy je možno otevřít i jednorázově v sezónní i mimo sezónní provoz po dohodě se správou hradu.

Bližší informace vám podá správce hradu Hukvaldy
Tel.: +420 731 660 808
E-mail: sprava@hradhukvaldy.eu

Poslední vstup do areálu hradu půl hodiny před zavírací dobou.

období otevírací doba poznámky
duben 9:00 – 16:00 hod. denně mimo pondělí
květen – srpen 9:00 – 18:00 hod. denně mimo pondělí
září 9:00 – 17:00 hod. denně mimo pondělí
říjen 9:00 – 16:00 hod. denně mimo pondělí
listopad - březen 9:00 – 16:00 hod. Otevřeno pouze ve dny oznámené na stránkách
www.hradhukvaldy.eu, www.muzeumbeskyd.com
nebo na vývěsce u vstupu do obory na Hukvaldech

Pokladna se otevírá v 9.00 hod.

Vstupné v běžné provozní době je celodenní a platí se předem.

Vstupné je stanoveno ceníkem platným pro příslušný rok, vydaným Muzeem Beskyd Frýdek – Místek příspěvkové organizace. Ceník je k nahlédnutí u pokladny.

Zakoupením vstupenky se návštěvník zavazuje respektovat provozní a návštěvní řád a pokyny zaměstnanců památkového objektu. 

Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P mají možnost se dopravit na hrad Hukvaldy svým vozem ve středu po dohodě (předem minimálně dva pracovní dny) na telefonu: +420 558 699 323.

Po zaplacení vstupného obdrží návštěvník vstupenku (vedoucí skupiny hromadnou vstupenku) .

Zakoupené vstupenky již nelze vrátit.

Návštěvníci jsou povinni prokázat se vstupenkou a uschovat ji po celou dobu strávenou na hradě a na požádání ji znovu předložit.


Organizace návštěvního provozu

Prohlídka hradu začíná pravidelně s průvodcem v každou celou hodinu od hradní kaple, je-li přítomno alespoň 5 návštěvníků. Hrad je možno si prohlédnout i bez průvodce. Prohlídku s výkladem je možno zajistit též po předchozí dohodě na tel. +420558699323

Hromadným výpravám lze zajistit rezervování prohlídky. Podmínkou je předem se dohodnout písemně, telefonicky nebo e-mailem se správou památkového objektu přesný den a čas zahájení prohlídky. Neohlásí-li se objednaná výprava alespoň 15 minut před sjednanou dobou prohlídky u pokladny objektu, rezervace prohlídky zaniká.

Děti ve věku do 15 let mají do památkového objektu povolen vstup jen v doprovodu dospělých, kteří odpovídají za soulad jejich chování s požadavky návštěvního řádu.

Odpovědnost správy památkového objektu za případné škody vzniklé návštěvníkům se řídí obecně závaznými předpisy. Je zakázáno opouštět vymezené cesty v areálu objektu a jakkoli zdržovat skupinu vedenou průvodcem. Je zakázáno vstupovat nekontrolovatelně na koruny zdiva všech staveb včetně hradeb. Při nerespektování tohoto zákazu, případně nerespektování upozornění instalovanými výstražnými tabulkami se vystavují návštěvníci nebezpečí pádu do hloubky s následkem vlastního úrazu nebo smrti. V areálu historického objektu jsou charakteristická omezení, která odpovídají době jeho vzniku a nelze je odstranit. Dbejte proto na vlastní bezpečnost a bezpečnost dětí!

Hrad je možno si prohlédnout i bez průvodce, poslední vstup do areálu hradu je půl hodiny před zavírací dobou!

Ochrana kulturních památek a bezpečnost sbírek

Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokynů pracovníků správy objektu. Při neuposlechnutí pokynu nebo příkazu vydaného v zájmu bezpečnosti návštěvníků, ochrany objektu a sbírek bude návštěvník z objektu vykázán bez náhrady vstupného a jeho povinností je objekt neprodleně opustit. Kromě toho se návštěvník vystavuje nebezpečí postihu podle obecně závazných předpisů.

Osobám důvodně podezřelým z opilosti či požití drog je přístup do objektu zcela zakázán.

Návštěvníci nesmí vstupovat do instalovaných interiérů s dětskými kočárky, objemnějšími zavazadly, kabelami a rozevřenými deštníky.

Vstup do objektu není povolen návštěvníkům v silně znečištěném, nedostatečném nebo nevhodném oděvu.

V okamžiku zjištění ztráty či poškození umělecko-historických předmětů během prohlídky jsou všichni návštěvníci, kteří se v tu dobu nacházejí v prostorách památkového objektu, povinni podrobit se veškerým bezpečnostním opatřením (případně i osobní prohlídce, provedené příslušníky Policie ČR).

Je zakázáno jakkoli poškozovat a ohrožovat objekt, jeho sbírky a pozemky a  veškerý jiný krajský majetek v areálu objektu i mimo něj.

Zejména je zakázáno:

  • dotýkat se stěn a vystavených předmětů, psát nebo malovat po zdech a stěnách, rýt do nich nebo je jakkoli poškozovat
  • opouštět vymezenou trasu a vzdalovat se při výkladu od průvodce a prováděné skupiny
  • rušit hlukem (hovorem, hudbou, zpěvem, používáním mobilních telefonů a všech zvukových přijímačů i přehrávačů, hlasitými projevy a podobnou činností) výklad průvodce či jiným způsobem narušovat ostatním návštěvníkům prohlídku. Nedodržení této podmínky může být důvodem k vykázání z prohlídky bez náhrady vstupného
  • kouřit v prostorách celého objektu, manipulovat s otevřeným ohněm a světlem v celém areálu objektu bez povolení správy hradu
  • konzumovat jídlo a nápoje v zastřešených prostorách hradu (interiér kaple, lapidária, vyhlídkové bašty u vstupu a dubové místnosti)
  • odhazovat cokoli mimo odpadkové koše, vhazovat cokoli do studny, trhat květiny, sbírat plody, lámat větve stromů a keřů, chodit po trávnících a mimo vyznačené cesty, plašit zvěř a ptactvo, tábořit v areálu objektu, zahradách, oboře, vylepovat zde plakáty a jinak narušovat klid a pořádek
  • jezdit vozidly a jízdními koly v areálu objektu bez povolení správy hradu (kromě vozíků pro tělesně postižné a dětských kočárků) a parkovat motorovými vozidly mimo vyhrazené prostory
  • volný pohyb psů a jiných zvířat v areálu
  • vstupovat do objektu s jízdním kolem; jízdní kola lze v areálu památkového objektu odkládat výhradně jen tam, kde jsou k tomuto účelu zřízeny prostory
  • návštěva hradu v podnapilém stavu

Nedodržení těchto podmínek může být důvodem k vykázání z prohlídky či areálu objektu bez náhrady vstupného!

Pro vědecké, dokumentační, propagační a jiné účely povoluje výjimku na základě písemné žádosti vedení Muzea Beskyd Frýdek – Místek příspěvkové organizace. Za porušení návštěvního řádu a za způsobené škody odpovídá návštěvník správě památkového objektu.

Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dnem 1. 4. 2017 a současně se ruší dosavadní řád.

Správa hradu Hukvaldyzpět       nahoru       domů       tisk
© Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace