preloader
   

Provozní a návštěvní řád hradu Hukvaldy


Článek I.
Otevírací doba hradu Hukvaldy

období otevírací doba poznámky
duben 9:00 – 16:00 hod. denně mimo pondělí
květen 9:00 – 17:00 hod. denně mimo pondělí
červen – srpen 9:00 – 18:00 hod. denně mimo pondělí
září 9:00 – 17:00 hod. denně mimo pondělí
říjen 9:00 – 16:00 hod. denně mimo pondělí
listopad - březen zavřeno Otevřeno pouze ve dny oznámené na stránkách
www.hradhukvaldy.euwww.muzeumbeskyd.com
nebo na vývěsce u vstupu do obory na Hukvaldech
 

Hrad Hukvaldy (památkový objekt) je v sezónu (duben – říjen) otevřen i v pondělí, pokud na tento den připadne státní svátek. Poslední vstup do areálu hradu je možný půl hodiny před koncem otevírací doby.


Článek II.
Organizace návštěvního řádu

Areál hradu Hukvaldy je přístupný od 9.00 hodin.
 

Průvodcovské služby poskytujeme pro skupinu maximálně 30 osob, délka prohlídkového okruhu činí 45 minut. Komentovanou prohlídku si můžete zarezervovat online zdePoslední vstup do areálu hradu je možný půl hodiny před koncem otevírací doby.

Během pořádání celodenních kulturních programů se neprovádí.

Objednávka komentovaných prohlídek s průvodcem:
Hromadným výpravám lze zajistit rezervování prohlídky. Podmínkou je učinit závaznou objednávku průvodcovských služeb předem, alespoň 3 pracovní dny. Neohlásí-li se objednaná výprava alespoň 15 minut před sjednanou dobou prohlídky u pokladny objektu, rezervace prohlídky zaniká.

Časové rezervace komentovaných prohlídek lze zajistit:
online zde, telefonicky na pokladně hradu tel. č.: +420 558 699 323 nebo písemně na email pokladna.hukvaldy@hradhukvaldy.eu

Informace k provozní době, kulturním a společenským akcím apod. Vám poskytneme na tel. č.: +420 558 699 323.

Článek III.
Vstupné


Vstupné v běžné provozní době je celodenní a platí se předem.
Vstupné je stanoveno ceníkem platným pro příslušný rok, vydaným Muzeem Beskyd Frýdek – Místek, p. o. Ceník je k nahlédnutí u pokladny.
Zakoupením vstupenky se návštěvník zavazuje respektovat provozní a návštěvní řád, a pokyny zaměstnanců památkového objektu.
Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P mají možnost se dopravit na hrad Hukvaldy svým vozem každou středu, po předchozí dohodě (předem minimálně dva pracovní dny) na telefonu: +420 558 699 323.
Po zaplacení vstupného obdrží návštěvník vstupenku (vedoucí skupiny hromadnou vstupenku).
Zakoupené vstupenky již nelze vrátit.
Návštěvníci jsou povinni prokázat se vstupenkou a uschovat ji po celou dobu strávenou na hradě a na požádání ji znovu předložit.
 

Článek IV.
Ochrana kulturních památek a bezpečnost sbírek

 • Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokynů pracovníků správy objektu. Při neuposlechnutí pokynů nebo příkazu vydaného v zájmu bezpečnosti návštěvníků, ochrany objektu a sbírek bude návštěvník z objektu vykázán bez náhrady vstupného a jeho povinností je objekt neprodleně opustit. Kromě toho se návštěvník vystavuje nebezpečí postihu podle obecně závazných předpisů. V případě výskytu bouřkové činnosti, silného větru není doporučeno setrvávat ve venkovních prostorách, ale je nutno vyhledat úkryt. Základní zdravotní materiál se nachází v lékárničce na pokladně.
 • Osobám důvodně podezřelým z opilosti či požití drog je přístup do objektu zcela zakázán.
 • Návštěvníci nesmí vstupovat do interiérů objektu s dětskými kočárky, objemnějšími zavazadly, kabelami, s rozevřenými deštníky a se zvířaty.
 • Vstup do objektu není povolen návštěvníkům v silně znečištěném, nedostatečném nebo nevhodném oděvu.
 • V okamžiku zjištění ztráty či poškození umělecko-historických předmětů během prohlídky jsou všichni návštěvníci, kteří se v tu dobu nacházejí v prostorách památkového objektu, povinni podrobit se veškerým bezpečnostním opatřením (případně i osobní prohlídce, provedené příslušníky Policie ČR).
 • Je zakázáno jakkoli poškozovat a ohrožovat objekt, jeho sbírky a veškerý jiný státní nebo soukromý majetek v celém hradním areálu.
 • Zákaz létání bezpilotními prostředky, bez předchozího písemného souhlasu Muzea Beskyd Frýdek-Místek, platí v celém hradním areálu a v dosahu 150 m od objektu.
 • Pro vědecké, dokumentační, propagační a jiné účely uděluje výjimku na základě písemné žádosti vedení Muzea Beskyd Frýdek-Místek, příspěvkové organizace, Hluboká 66, 738 01 Frýdek-Místek.

Zejména je zakázáno:
 • Vyklánět se z otvorů hradu, naklánět se přes zábradlí, zídky, zvedat děti na zídky a na okraje otvorů, vstupovat na ochozy kolem hradu, na hradby a další zakázaná místa.
 • Dotýkat se stěn a vystavených předmětů, psát nebo malovat po zdech a stěnách, rýt do nich nebo je jakkoli poškozovata, a to jak uvnitř památky, tak i z její vnější strany.
 • Opouštět vymezenou trasu a vzdalovat se při výkladu od průvodce a prováděné skupiny.
 • Rušit hlukem (hovorem, hudbou, zpěvem, používáním mobilních telefonů a všech zvukových přijímačů i přehrávačů, hlasitými projevy a podobnou činností) výklad průvodce či jiným způsobem narušovat ostatním návštěvníkům prohlídku. Nedodržení této podmínky může být důvodem k vykázání z prohlídky bez náhrady vstupného.
 • Kouřit v prostorách celého objektu, manipulovat s otevřeným ohněm, osvětlením a elektroinstalací v celém areálu objektu bez povolení správy hradu.
 • Konzumovat jídlo a nápoje v zastřešených prostorách hradu (interiér kaple, lapidária, vyhlídkové bašty u vstupu a interiér hradního paláce).
 • Odhazovat cokoli mimo odpadkové koše, vhazovat cokoli do studny, trhat květiny, sbírat plody, lámat větve stromů a keřů, chodit po trávnících a mimo vyznačené cesty, plašit zvěř a ptactvo, tábořit v areálu objektu, vylepovat zde plakáty a jinak narušovat klid a pořádek.
 • Jezdit vozidly, jízdními koly, koloběžkami nebo kolečkovými bruslemi v areálu objektu bez povolení správy hradu (kromě vozíků pro tělesně postižné a dětských kočárků) a parkovat motorovými vozidly mimo vyhrazené prostory.
 • Volný pohyb psů a jiných zvířat v areálu, vstup psů a jiných zvířat do interiérů objektu.
 • Vstupovat do objektů areálu s jízdním kolem; jízdní kola lze v areálu památkového objektu odkládat výhradně jen tam, kde jsou k tomuto účelu zřízeny prostory.
 • Návštěva hradu v podnapilém stavu.
 • Volný pohyb nezletilé osoby bez dozoru zákonného zástupce, popř. jiného zletilého dozoru.
 • Za ztrátu odložených předmětů (jízdní kola, dětské kočárky, příruční zavazadla, fotoaparáty, oděvy a další cennosti), nenese správa hradu žádnou zodpovědnost.

Nedodržení těchto podmínek může být důvodem k vykázání z prohlídky či areálu objektu bez náhrady vstupného!

Za porušení návštěvního řádu a za způsobené škody odpovídá návštěvník správě památkového objektu.

Upozorňujeme návštěvníky, že musí věnovat zvýšenou pozornost při chůzi v areálu hradu v důsledku nerovností terén. Především se jedná o pohyb na všech cestách, schodištích. Je vhodné přidržovat se zábradlí. V interiérech není instalováno elektrické osvětlení a v areálu není bezbariérový přístup. Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokynů zaměstnanců správy objektu vydaných v zájmu jejich bezpečnosti a ochrany kulturních hodnot. Vznikne-li závada ohrožující bezpečnost návštěvníků, je nutno provést její oznámení na správu hradu.

Návštěvníci jsou povinni chovat se tak, aby nezavdali příčinu ke vzniku požáru. Při vzniku požáru je nutno se evakuovat do prostor mimo hrad – do obory. V případě hoření obory je nutné tyto prostory co nejrychleji opustit a vzdálit se mimo areál hradu. Je povinnost každého občana pomoci se evakuovat malým dětem, nemohoucím osobám a zraněným a rovněž poskytnout na výzvu velitele zásahu osobní a věcnou pomoc.

Důležité informace o telefonních číslech:
Hasiči 150
Záchranná služba 155
Policie 158
Společné telefonní číslo tísňového volání 112


Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dnem 31. 3. 2018 a současně se ruší dosavadní řád.

Správa hradu Hukvaldy

POKLADNA:
Telefon: +420 558 699 323
E-mail: pokladna.hukvaldy@hradhukvaldy.eu
KASTELÁNKA: 
Bc. Barbora Hrabovská
E-mail: sprava@hradhukvaldy.eu
PRŮVODKYNĚ: 
Monika Štulcová
E-mail: monika.stulcova@muzeumbeskyd.com
 

© Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace


 

                

Zpracování cookies

Používáme cookies k optimalizaci webových stránek a služeb.
  Nezbytné cookies (funkčnost stránek)
Cookies třetích stran   Youtube - přehrávání vložených youtube videí
  Google analytics - statistika návštěvnosti
Vše o cookies, které používáme.